Warunki przyjęcia euro

 

Państwa Unii Europejskiej, które podpisały Traktat o Unii Europejskiej, wprowadziły dość surowe wskaźniki ekonomiczne i zasady, które powinny osiągać i spełniać kraje chcące przyjąć euro jako walutę obiegową. Znamienne jest przy tym, że nie wszystkie kraje już należące do strefy euro osiągają odpowiedni poziom owych wskaźników ekonomicznych. Tak więc, poziom inflacji w kraju aspirującym do przyjęcia euro nie może przekraczać o więcej niż 1,5 punktu procentowego poziomu inflacji trzech państw Unii Europejskiej o najbardziej stabilnym poziomie cen. Deficyt budżetowy takiego kraju nie może przekroczyć 3% jego PKB, a dług publiczny 60% PKB. Musi on uczestniczyć w europejskim mechanizmie kursowym, a wartość długoterminowej stopy procentowej nie może być wyższa o więcej niż dwa punkty procentowe w stosunku do trzech państw o najniższej inflacji. Patrząc z punktu widzenia Polski, najtrudniejszym do spełnienia może się okazać kryterium niskiej inflacji, ale tak czy owak najważniejszą będzie polityczna wola przystąpienia do strefy euro.